Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

 

AKTUALNA USPOSABLJANJA

 

Vsebina:

1 spoštljiva komunikacija v vrtcu in šoli
2 vodenje sodelovalnih interakcij v oddelku
3 pomen konfliktov za individualni razvoj in medosebne odnose
4 strategije reševanja konfliktnih situacij
5 kultura šole in razredna klima
6 oblikovanje inkluzivnega učnega okolja
7 partnerstvo šole/vrtca z družinami
8 sodelovanje šole/vrtca z lokalno skupnostjo

Koordinatorica: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut

Izvajalke: Dr. Alenka Gril (Pedagoški inštitut), Nataša Hanuna (DMC Cerklje na Gorenjskem), dr. Jerneja Jager (Pedagoški inštitut), dr. Ana Kozina (Pedagoški inštitut), Andreja Luštek (DRPD Novo mesto), mag. Mateja Režek (Pedagoški inštitut), dr. Tina Rutar Leban (Pedagoški inštitut), dr. Tamara Velikonja (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka), dr. Maša Vidmar (Pedagoški inštitut), Petra Zgonec (Pedagoški inštitut), dr. Janja Žmavc (Pedagoški inštitut).

 

Opis kvalitativnih ciljev:

Seminar je namenjen krepitvi komunikacijskih kompetenc pedagoških delavcev, da bi se uspešno soočali z izzivi raznolikosti v oddelku in kolektivu ter v vsakdanjem življenju in tako vzpodbudili in okrepili zaupanje, spoštovanje in sodelovanje v medsebojnih odnosih. Seznanili se boste s sodobnimi strokovnimi pristopi, s strategijami pedagoškega vodenja in spoštljivega komuniciranja v medosebnih odnosih v šoli, vrtcu in pri vzpostavljanju partnerstva s starši ter z drugimi predstavniki organizacij v lokalni skupnosti. Razmišljali bomo o vlogi učitelja/vzgojitelja v spodbujanju psihosocialnega razvoja otrok in mladostnikov, o krepitvi njihovih socialnih spretnosti in medsebojnega razumevanja ter o soustvarjanju spodbudne klime v skupini/razredu za sodelovanje in učenje. Spoznali bomo različne strategije konstruktivnega reševanja konfliktov in uravnavanja motečega vedenja otrok. Na primerih dobrih praks vam bomo predstavili učinkovite načine vključevanja različnih otrok, spodbujanja sodelovanja med otroki in v kolektivu, oblikovanja učečih se skupnosti v oddelku in kolektivu šole/vrtca ter odpiranja in povezovanja šol/vrtcev navzven, v svoje lokalno okolje.

 1. Predstavili bomo različne načine komunikacije v medosebnih in skupinskih interakcijah in njihove učinke, tako za razumevanje sporočila, kot tudi čustveno doživljanje, samopodobo in medsebojno odzivanje sogovorcev.
   
 2. Udeležence bomo seznanili s sodobnimi pristopi vodenja skupinskih interakcij in strategijami učenja socialnih veščin otrok in mladostnikov. Preizkusili bomo različne načine spodbujanja učencev k medsebojnemu sodelovanju.
   
 3. Pogledali si bomo različne situacije v šoli, v katerih lahko vzniknejo konflikti, tako osebni kot tudi v medosebnih odnosih, v razredu in med skupinami.
   
 4. Predstavili bomo različne strategije reševanja konfliktov glede na njihovo naravo in situacijo pojavljanja. Udeleženci bodo imeli možnost spoznati posamezne strategije in presojali njihovo učinkovitost in primernost za pedagoško prakso z otroki na različnih razvojnih stopnjah.
   
 5. Razmišljali bomo o možnih načinih vodenja in usmerjanja medsebojnih interakcij na šoli, da bi zagotovili spoštovanje mnogoterih individualnih in socialnih razlik med otroki/mladostniki in spodbudili vključevanje vseh v skupne dejavnosti in tako krepili medsebojno povezanost v skupini in pripadnost šoli/vrtcu.
   
 6. Udeleženci se bodo spoznali z različnimi pedagoškimi pristopi za oblikovanje kakovostnega inkluzivnega učnega okolja, v katerem med otroki/učenci in učitelji/vzgojitelji vlada medsebojno spoštovanje in razumevanje, zaupanje in vzajemna podpora, ki je obenem ugodna podlaga za učenje in individualni razvoj.
   
 7. Predstavili vam bomo različne modele sodelovanja šole s starši oz. družinami. Razmišljali bomo o vlogi družine in širše socialne mreže otroka v socialnem prilagajanju v šoli/vrtcu in njihovi učni uspešnosti. Predstavili vam bomo različne pristope k vzpostavljanju partnerstva šole/vrtca z družinami.
   
 8. Predstavili bomo primere dobrih praks sodelovanja med šolo/vrtcem, družinami in nevladnimi organizacijami, ki se povezujejo pri doseganju učnih in socialnih ciljev, predvsem pri deli s socialno in kulturno ogroženimi otroki.