Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina

 

AKTUALNA USPOSABLJANJA

 

Vsebina:

1 dobre prakse vključevanja in uporabni rezultati projektov
2 sistemska podpora, individualni program
3 slovenščina kot drugi jezik
4 vključujoča pedagogika
5 stereotipi in predsodki
6 medkulturni dialog
7 medkulturna vzgoja in izobraževanje
8 osebna izkušnja priseljenke, priseljenca

Koordinatorica: dr. Marijanca Ajša Vižintin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Izvajalke in izvajalci: Sanja Antolič (OŠ Leskovec pri Krškem), Arbnore Avdylaj (ZRC SAZU, zunanja sodelavka), dr. Martina Bofulin (ZRC SAZU, ISIM), dr. Lidija Dimkovska (ZRC SAZU, zunanja sodelavka), dr. Jure Gombač (ZRC SAZU, ISIM, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko), Nataša Hanuna (DMC Cerklje na Gorenjskem), Vael Hanuna (ZRC SAZU, zunanji sodelavec), dr. Andreja Hočevar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta), Mojca Jelen Madruša (OŠ Koper), mag. Sladjana Jović Mićković (OŠ Livada, Ljubljana), Ana Kotnik  (OŠ Trzin), Blanka Kovačec (OŠ Maksa Durjave Maribor), dr. Klara Kožar Rosulnik (ZRC SAZU, zunanja sodelavka), dr. Maja Lamberger Khatib (ZRC SAZU, zunanja sodelavka), Andreja Luštek (DRPD Novo mesto), dr. Vesna Mikolič (Znanstveno-raziskovalno središče, Koper), Arkan Al Nawas (Galerija in Društvo za kulturo in umetnost Diwan), Mojca Rebec Marinkovič (OŠ Antona Ukmarja, Koper), dr. Nataša Rogelja (ZRC SAZU, ISIM), dr. Klara Skubic Ermenc (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta), dr. Marijanca Ajša Vižintin (ZRC SAZU, ISIM), dr. Natalija Vrečer (ZRC SAZU, zunanja sodelavka) idr.

 

Opis kvalitativnih ciljev:

V seminarju boste spoznali rezultate dosedanjih projektov in primere dobrih praks na  področju vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin v vzgojno-izobraževalni proces, s poudarkom na že obstoječem didaktičnem gradivu za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja. Na področju poučevanja slovenščine kot drugega jezika (SDJ) se boste seznanili z organizacijo pouka SDJ in najnovejšim gradivom za poučevanje SDJ. Učenje novega jezika okolja je uspešnejše, če je organizirano sistemsko in podprto z individualnim programom, v katerem se spremlja otrokov napredek, zato bo temu namenjena posebna pozornost. Seznanili se boste z izhodišči vključujoče pedagogike, s predlogi za uresničevanje medkulturnega dialoga v vzgojno-izobraževalnem procesu (medkulturne učne ure, medkulturne šolske prireditve) ter s predsodki kot oviro pri vključevanju. Usposobili se boste za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, s ciljem razvoja medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. Pomembno izhodišče medkulturne vzgoje in izobraževanja je »ne o njih, ampak skupaj z njimi«, zato medse vedno povabimo priseljenko in priseljenca, ki vam bo predstavil/-a svojo osebno izkušnjo preseljevanja in vključevanja.

 1. Udeležencem bomo predstavili izbrane dosedanje projekte na področju vključevanja otrok priseljencev in medkulturnega dialoga, s poudarkom na prosto dostopnem gradivu, uporabnem v vzgojno-izobraževalnem procesu, npr. Eduka – Vzgajati k različnosti, Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo, Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja idr. Udeležence bomo seznanili z zakonodajnimi akti, ki vplivajo na vključevanje.
   
 2. Med pomembnimi rezultati projekta Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja je razvita inovativna oblika sistemske podpore: uvajalnica in nadaljevalnica. Predstavili bomo tudi konkretne primere izvajanja, začenši z Osnovno šolo Koper in širjenjem te njihove dobre prakse na druge šole po Sloveniji. Posebna pozornost bo  namenjena oblikovanju in pisanju individualnega programa (ali pedagoške pogodbe v srednješolskem izobraževanju) in z njim povezanega prilagojenega  ocenjevanja, uzakonjenega od leta 2008 naprej. Pisanje oz. dopolnjevanje individualnega programa v krajših časovnih obdobjih (po možnosti v e-obliki, ki ga izpolnjujejo vsi učitelj, ki poučujejo določenega učenca) omogoča redno spremljanju napredka, posledično pa tudi ocenjevanje.
   
 3. Udeležencem na usposabljanju bomo predstavili gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega jezika (SDJ), dostopno na slovenskem knjižnem trgu, in jih še posebej opozorili na priročnike, razvite poleg posameznih gradiv, ki so velikokrat tudi prosto dostopni na spletu. Ker se metodologija poučevanja slovenščine kot maternega jezika razlikuje od poučevanja slovenščine kot drugega jezika, bomo posebno pozornost namenili tudi tej tematiki. Predstavili bomo različne organizacijske in najbolj učinkovite možnosti za poučevanje SDJ. Poudarili bomo, da so učitelji slovenščine vsi učitelji: vsak pri svojem šolskem predmetu razvija svoj strokovni jezik.
   
 4. Udeležencem bomo predstavili izhodišča za vključujočo pedagogiko. Osredotočili se bomo na medkulturnost kot osnovno pedagoško-didaktično načelo. Predstavili bomo načine vključevanja otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces, tako na ravni celotne šole kot pri posameznih učnih urah.
   
 5. Stereotipi in predsodki predstavljajo oviro pri vključevanju otrok priseljencev. Spoznali bomo značilnosti stereotipov in predsodkov, se soočili s svojimi, spoznali, zakaj so tako trdovratni in kako jih presegati znotraj učnih ur.
   
 6. Udeležencem bomo predstavili, kaj pomeni medkulturni dialog, kako ga misliti in živeti: upoštevajoč večjezičnost in večkulturnost v njihovem šolskem prostoru, izhajajoč iz lokalne skupnosti in ljudi, ki so se priselili v njihovo lokalno skupnost/se vpisali na njihovo šolo po priselitvi v Slovenijo iz drugih držav. Medkulturni dialog lahko mislimo le, če imamo partnerje, s katerimi govorimo in sodelujemo, za enakovredne. Medkulturnega dialoga ne uresničujemo le skozi hrano in folkloro, ampak predstavljamo tudi kulturne, športne, gospodarske idr. dosežke priseljencev v slovenski družbi.
   
 7. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja omogoča analizo stanja na posamezni šoli in podaja konkretne predloge za širšo perspektivo na področju vključevanja otrok priseljencev. V proces vključevanja vključuje vse akterje: učence, starše, učitelje (tako priseljene kot nepriseljene) in organizacije v lokalnem okolju.
   
 8. Oseba, ki se ni nikoli preselila in se začela učiti novega jezika okolja, si težko predstavlja, kako zapleteni in dolgoletni so procesi preseljevanja in vključevanja. Zato bomo v usposabljanje vključili osebno izkušnja priseljene osebe, ki nam bo predstavila izzive pri učenju SDJ, vključevanju v novo družbo ter podporo, ki jo posameznik potrebuje (domače, šolsko, lokalno okolje, društva idr.).