Prijava na KATIS

Izzivi sodobne družbe in šola

 

 

AKTUALNA USPOSABLJANJA

 

Opis kvalitativnih ciljev:

V seminarju boste spoznali, zakaj je pomembno v šoli/vrtcu ozaveščati otroke o pomenu spoštovanja človekovih pravic v večkulturni družbi in kako vzgajati otroke za odgovorno, samostojno, zdravo in aktivno življenje v družbi. Obravnavali bomo aktualne teme sodobne družbe, s katerimi se soočamo tako vzgojitelji, starši, kot tudi odraščajoči otroci in mladostniki: od zagotavljanja enakih možnosti in pomena krepitve solidarnosti in prostovoljstva v družbi do kršenja temeljnih človekovih pravic nekaterih skupin ljudi in posledic socialne izključenosti za duševno zdravje in kakovost življenja; od spodbujanja mladih k prakticiranju zdravega življenjskega sloga in ustreznega soočanja s težavami v duševnem zdravju do prepoznavanja in preprečevanja zasvojenosti s spletom in elektronskimi mediji. Predstavili vam bomo različne pristope in strategije dela, primerne za pedagoško prakso, ter predloge strukturiranih dejavnosti, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti pri pouku in v neformalnih interakcijah z otroki in mladostniki. Okrepili boste svoje védenje o učinkovitih načinih spodbujanja otrok in mladih k prevzemanju aktivne vloge v lastnem osebnostnem razvoju in vključevanju v lokalno okolje.

 

Vsebina:

1. Človekove pravice in kulturna različnost
2. Enake možnosti v vzgoji in izobraževanju
3. Solidarnost in prostovoljstvo
4. Otroci in mladostniki kot aktivni državljani
5. Socialna vključenost in zdrav življenjski slog
6. Duševno zdravje otrok in mladostnikov
7. Uravnavanje stresa in duševnih stisk v pedagoški praksi
8. Prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s spletom

 

1. Človekove pravice in kulturna različnost. Spoznali boste, zakaj je pomembno spoštovati človekove pravice, njihovo zgodovino, univerzalnost in neodtujljivost. Kaj vse vključuje pojem večkulturnosti in s katerimi izzivi v družbi se povezuje? Katere človekove pravice so zagotovljene priseljencem, prosilcem za azil, beguncem, ljudem brez statusa? Gre za aktualno tematiko, pri kateri se nam zastavljajo številna vprašanja. Predstavili vam bomo nekatere dejavnosti pri pouku, s pomočjo katerih lahko otroke, učence in dijake seznanimo tako z izzivi večkulturnosti kot tudi s pomembnostjo spoštovanja človekovih pravic v svetu, v katerem živimo.


2. Enake možnosti v vzgoji in izobraževanju. Enake izobraževalne možnosti so eden od temeljev javnega šolanja ter eden od osnovnih mehanizmov zagotavljanja pravičnosti v procesih distribucije selektivnih družbenih položajev. Seznanili vas bomo z vrsto ugovorov in očitkov o nepravičnosti, neučinkovitosti kot tudi nelegitimnosti razlik ter s tem povezane neenakosti, ki je rezultat zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti. Obravnavali bomo različna vprašanja o vlogi in pomenu enakih izobraževalnih možnosti v sodobni pluralni družbi ter problematizirali posamezne vidike splošnega modela enakih možnosti ter s tem povezanih argumentov za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju.


3. Solidarnost in prostovoljstvo. Približali vam bomo tematiko prostovoljstva in vas opolnomočili za prožno vključevanje prostovoljstva v redno pedagoško delo z otroki in mladostniki. Spoznali boste sodobno definicijo prostovoljstva in različne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju. Preizkusili boste primerne strategije za krepitev solidarnosti v vzgoji in izobraževanju s prostovoljstvom. Med drugim boste spoznali tudi načela globalnega učenja, ki je usmerjeno k ozaveščanju o družbenih neenakostih v globalno povezanem svetu ter spodbujanju trajnostnega razvoja družbe. Predstavili bomo tudi nekoliko širši pomen učenja solidarnosti in prostovoljstva kot temeljnih državljanskih zmožnosti, s katerima si lahko prizadevamo za dobrobit skupnosti in udejanjamo načelo enakosti.


4. Otroci in mladostniki kot aktivni državljani. Dejavno sodelovanje v družbi oz. aktivno državljanstvo, katerega pomemben del je prostovoljstvo, je pomemben dejavnik razvoja osebnih, medosebnih in državljanskih kompetenc otrok in mladostnikov. Predstavili vam bomo priložnosti za udejanjanje solidarnosti in aktivnega državljanstva skozi različne oblike prostovoljstva. Obravnavali bomo prostovoljstvo kot pristop k opolnomočenju ranljivih otrok in mladostnikov. Spoznali boste tudi metode globalnega učenja, da boste pri učencih lažje spodbujali kritično razmišljanje o problemih v svetu, da bodo uvideli nujnost povezanosti, soodgovornosti in aktivnega državljanstva pri iskanju rešitev za skupne probleme. Posebno pozornost bomo namenili vlogi šole pri pripravi novih generacij za odraslo politično življenje in prevzem odgovornosti do sveta. Razmišljali bomo o tem, katere človeške zmožnosti so tukaj odločilne ter kako to šole počnejo sedaj in kako bi lahko v bodoče.


5. Socialna vključenost in zdrav življenjski slog. Spregovorili bomo o pomenu socialne vključenosti kot varovalnega dejavnika za duševno in telesno zdravje posameznika in kakovost življenja v skupnosti. Razmišljali bomo o tem, kako kratenje človekovih pravic (med katerimi je tudi zdravje) in oviranje dostopnosti do virov in možnosti za uresničevanje pravic povzroča različna tveganja socialne izključenosti in kako jih lahko presežemo. Predstavili vam bomo ustrezne pristope k oblikovanju zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov in odprli vprašanje motivacije za zdravo življenje. Pri tem se bomo osredotočili na spodbujanje socialnega vključevanja mladih v neformalne interakcije z vrstniki in interesne dejavnosti na šoli ter v izvenšolske dejavnosti v lokalni skupnosti, npr. športne in ustvarjalne dejavnosti, prostovoljstvo, mladinska društva.


6. Duševno zdravje otrok in mladostnikov. Duševno zdravje in duševne bolezni so pomembna tema tudi v izobraževalnem okolju. Seznanili se boste z značilnostmi in znaki nekaterih najpogostejših težav v duševnem zdravju mladih (stres, prekomerna tesnobnost, depresivnost, motnje hranjena). Seznanili se boste s pomenom krepitve duševnega zdravja za boljše telesno zdravje, medosebne odnose in povezanost z drugimi ter uspehe pri izobraževanju. Predstavili vam bomo strategije, s katerimi lahko odrasli, posebej pedagoški delavci, podprete učence s tovrstnimi težavami.


7. Uravnavanje stresa in duševnih stisk v pedagoški praksi. Vzgojitelji, učitelji in profesorji se pogosto znajdete kot zaupniki otrokom in mladim ali pa zaznate njihovo stisko sami in bi želeli pomagati. To je zelo pomemben varovalni dejavnik za mlade v stiski. Pogledali si bomo najpogostejše dejavnike tveganja, stiske ter smernice za postopanje v konkretnih vsakodnevnih situacijah. Obenem se bomo dotaknili načinov skrbi za lastno dobro počutje, ki lahko pridejo prav tudi vam, pedagoškim delavcem. Stres učiteljev je povezan tudi s stresom učencev. Pogledali si bomo pogoste stresorje, iskali načine spopadanja ter si privoščili sproščanje.


8. Prepoznavanje in preprečevanje zasvojenosti s spletom. Na interaktivnem predavanju boste izvedeli, kako prepoznati prekomerno rabo spleta in zasvojenost s spletom. Predstavili vam bomo tudi različne oblike zasvojenosti s spletom in njihove značilnosti. Približali vam bomo digitalni svet mladih. Kaj najraje počnejo na spletu, kaj jih tako privlači in katere potrebe zadovoljujejo na ta način? Spregovorili bomo tudi o rizičnih dejavnikih (osebnostnih, družinskih in družbenih) ter kako lahko v šolskem okolju krepite varovalne dejavnike. Skozi primere iz prakse bomo skupaj ugotavljali, kaj lahko naredi šolski strokovni delavec, ko pri učencu ugotovi prekomerno rabo spleta.

 

Koordinatorja: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut, in dr. Igor Bijuklić, Pedagoški inštitut

Izvajalke in izvajalci (2016-2021):
Janez Arh (Logout)
Tjaša Arko (Slovenska filantropija)
dr. Igor Bijuklić (Pedagoški inštitut)
dr. Saša Cecić Erpič (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka)
dr. Jure Gombač (ZRC SAZU, ISIM; Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko)
dr. Alenka Gril (Pedagoški inštitut)
Franja Gros (Logout)
Rok Gumzej (Logaut)
Nuša Klepec (Logout)
Jaka Kovač (Slovenska filantropija)
dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije)
dr. Jernej Mlekuž (ZRC SAZU, ISIM)
Lorena Pahović (Logout)
Špela Reš (Logout)
Alma Rogina (Društvo Humanitas)
Matija Samec (Pedagoški inštitut, zunanji sodelavec)
dr. Mitja Sardoč (Pedagoški inštitut)
Tina Trdin (Društvo Humanitas)
Manca Šetinc Vernik (Društvo Humanitas)
Andreja Šmrgut Okrajšek (Društvo Humanitas)
Boris Veler (Logout)
Asja Videčnik, mag. (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka)
Arne Zupančič (Pedagoški inštitut, zunanji sodelavec)