Prijava na KATIS

Predstavitev projekta

 

Osnovne informacije o programu »Le z drugimi smo« najdete v zgibanki,

vsebina in cilji seminarjev pa so podrobneje predstavljeni v Katalogu profesionalnega usposabljanja.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropski socialni sklad financirata projekt »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev« (13. 5. 2016–30. 9. 2021), znotraj katerega se izvajata dve vsebinski področji: »Izzivi medkulturnega sobivanja« in »Le z drugimi smo«.

Program »Le z drugimi smo«, ki ga bomo izvajali pet let (2016–2021), je namenjen usposabljanju 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju (v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na ljudskih univerzah) na področju socialnih in državljanskih kompetenc. Z ozaveščanjem o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah krepimo oblikovanje vključujočih šolskih in razrednih skupnosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Pedagoške delavke, delavce in odraščajoče otroke spodbujamo k medsebojnemu  sodelovanju, spoštljivi komunikaciji, konstruktivnemu reševanju konfliktov in k medkulturnemu dialogu v šoli in družbi. Navedene tematike ponujamo v petih seminarjih:

 

Seminarji so sestavljeni tako, da pedagoške delavke, delavce seznanjamo s sodobnimi spoznanji z vsakega tematskega področja, z njimi delimo ustrezne pristope in učinkovite strategije pedagoškega dela ter jim omogočimo izmenjavo dobrih praks. Strokovni delavci, delavke spoznajo večdisciplinarni pristop k obravnavi teh tematik v šoli in sodobne strokovne smernice za pedagoško delo, utemeljene na znanstvenih spoznanjih družboslovja in humanistike. Spoznajo učinkovite strategije za poučevanje teh vsebin pri pouku, preskusijo različne strategije vodenja  interakcij z otroki, spodbujanja vključevanja in sodelovanja med vrstniki. Na seminarjih imajo priložnost seznaniti se s primeri dobrih praks in deliti svoje lastne izkušnje z drugimi udeleženci. Seminarji so 16-urni, polovico časa je namenjeno aktivnim oblikam dela, kot so diskusije, delavnice v parih in malih skupinah, igre vlog, reševanje problemskih situacij, študije primerov itd. V ta namen izvajamo seminarje v manjših skupinah (30 udeležencev).

Seminarje izvajamo vrhunski raziskovalci in visokošolski predavatelji s posameznega tematskega področja, z vseh treh slovenskih javnih univerz, s Pedagoškega inštituta ter z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, v sodelovanju s praktiki in z aktivisti iz nevladnih organizacij, pa tudi skupaj s priseljenci, z osebno izkušnjo integracije v slovenski kulturni prostor.

Seminarji so prilagojeni ciljem programa, tj. krepitvi kompetenc strokovnih delavcev, delavk. Osvežijo svoje in pridobijo novo znanje, okrepijo svoje spretnosti in strategije pedagoškega dela ter prevetrijo ali utrdijo svoj odnos do vzgoje za demokratične vrednote in vključevanja teh načel pri vsakdanjem vedenju in dogajanju na šoli (med učenci in učitelji) ter pri sodelovanju z družinami in lokalno skupnostjo. Seminarji okrepijo njihove kompetence za ustvarjanje odprtih šolskih skupnosti (navznoter in navzven).

Udeleženci za polno udeležbo na vsakem seminarju, ki traja 16 pedagoških ur, pridobijo potrdila, vredna 1 točko, ki jih lahko uveljavljajo za strokovno napredovanje. Seminarji so za pedagoške delavke, delavce BREZPLAČNI.

 

Zaradi epidemije covid-19 izvajamo seminarje v šolskem letu 2020/21 na daljavo preko aplikacije Zoom.

 

Za kolektive: vzgojno-izobraževalna organizacija izbere seminar, izvedbo prilagodimo glede na razpoložljiv čas organizacije (4 x 4 ure ali 2 x 8 ali 2 x 4 + 8 ur), popoldne med delovniki, ob sobotah, med počitnicami:

- individualna naročila za posamezne vzgojno-izobraževalne organizacije 

- za konzorcijske šole, vključene v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja

 

 

Prijave na seminarje: program KATIS

Infotočka: info@lezdrugimismo.si

 

Pišite nam, če želite, da izvedemo seminar na daljavo v vašem kolektivu!