Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi

 

AKTUALNA USPOSABLJANJA

 

Vsebina:

1 protislovja ničelne tolerance
2 nasilje v besedah in svoboda izražanja
3 nasilje v medijih
4 strukturno nasilje
5 pravni vidiki nasilja v vrtcu, šoli in družini
6 nasilje v družini
7 socializacija agresije in vrstniško nasilje

Koordinatorica: mag. Sabina Autor, Pedagoški inštitut

Izvajalke in izvajalci: Klavdija Aničić (Društvo za nenasilno komunikacijo), mag. Sabina Autor (Pedagoški inštitut), dr. Igor Bijuklič (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management), dr. Aleš Bučar Ručman (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), dr. Friderik Klampfer (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta), dr. Maja Modic, (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), dr. Mitja Sardoč (Pedagoški inštitut), Iztok Štefanec (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta), dr. Boris Vezjak (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta), dr. Mojca Zadravec (zunanja sodelavka Pedagoškega inštituta), Saša Zorjan, MSc. (Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Psychologie).

 

Opis kvalitativnih ciljev:

Seminar omogoča slušateljicam in slušateljem, da z interdisciplinarnim in vsebinsko zaokroženim pristopom pridobijo širši vpogled v problematiko nasilja. V okviru seminarja ne obravnavamo le različnih pojavnih oblik nasilja, temveč se posvečamo tudi pomembnejšim konceptualnim vprašanjem. Seminar tako zariše lok od fizičnega nasilja pa vse do velikokrat spregledanih oblik strukturnega nasilja ne eni strani, na drugi strani pa od osnovnih pravnih in psiholoških vidikov nasilja v družini, na delovnem mestu in med vrstniki, vse do socioloških analiz in filozofskih konceptualizacij nasilja. Z vodenimi diskusijami vam omogočamo poglobljen premislek o nekaterih na videz samoumevnih vidikih nasilja in tako pokažemo na morebitne pasti, ki jih pogosto prinašajo raznovrstne poenostavitve. Ob aktualnih družbenih primerih, tudi svojih, lahko slušatelji in slušateljice reflektirajo in izmenjajo svoje dosedanje bogate praktične izkušnje ter jih nato osmislijo in dopolnijo z novimi znanji za lažje soočanje z morebitnimi primeri nasilja v prihodnje. Na seminarju poskušamo preseči vse pogostejšo prakso podajanja hitrih receptov za odpravljanje problemov, ko smo soočeni s primeri nasilja v vrtcu in šoli. Strokovne delavce in delavke v šoli in vrtcu želimo predvsem poglobljeno seznaniti s tematiko nasilja, vpeto v širši družbeni kontekst, in jim tako omogočiti premislek o dilemah in problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo pri svojem delu v šoli in v vrtcu pa tudi izven.

 1. V okviru tematskega sklopa bomo predstavili, kakšen je bil razvoj politike ničelne tolerance do nasilja, osnovne elemente načela ničelne tolerance in njene problematike ter kakšne so posledice njene vpeljave  na področje vzgoje in izobraževanja.
   
 2. Seznanili jih bomo s problematiko sovražnega govora, ki velja za enega izmed ključnih generatorjev spodbujanja sovraštva in ksenofobije. Udeleženci bodo spoznali različne argumente, ki problematizirajo mejo med svobodo izražanja ter sovražnim govorom.
   
 3. Premislek in razprava bosta namenjeni  vidnim in nevidnim oblikam prikazovanja nasilja v medijih in posledicam takšnih predstavitev.
   
 4. Obravnavali bomo različne oblike direktnega nasilja (fizično nasilje, psihično nasilje, spolno nasilje, ekonomsko nasilje, nasilje v šolah itd.) nato pa se bomo osredotočili na strukturno nasilje.
   
 5. Tematski sklop se osredotoča na pravne vidike treh oblik nasilja: na nasilje nad zaposlenimi, nasilje v družini in vrstniško nasilje.
   
 6. Obravnavali bomo definicije in oblike nasilja, kot jih opredeljuje Zakon o preprečevanju nasilja v družini.
   
 7. Zanimalo nas bo: kako lahko pomagamo otrokom pri socializaciji agresije? Kakšen je protokol ravnanja ob vrstniškem nasilju in kakšno je njegovo preprečevanje? Zakaj odraslim ni lahko, ko opazimo težave v odnosih ali nasilje med otroki?