Prijava na KATIS

Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov

 

 

AKTUALNA USPOSABLJANJA

Opis kvalitativnih ciljev:

Seminar je namenjen krepitvi komunikacijskih kompetenc pedagoških delavcev, da bi se uspešno soočali z izzivi raznolikosti v oddelku in kolektivu ter v vsakdanjem življenju in tako vzpodbudili in okrepili zaupanje, spoštovanje in sodelovanje v medsebojnih odnosih. Seznanili se boste s sodobnimi strokovnimi pristopi, s strategijami pedagoškega vodenja in spoštljivega komuniciranja v medosebnih odnosih v šoli, vrtcu in pri vzpostavljanju partnerstva s starši ter z drugimi predstavniki organizacij v lokalni skupnosti. Razmišljali bomo o vlogi učitelja/vzgojitelja v spodbujanju psihosocialnega razvoja otrok in mladostnikov, o krepitvi njihovih socialnih spretnosti in medsebojnega razumevanja ter o soustvarjanju spodbudne klime v skupini/razredu za sodelovanje in učenje. Spoznali bomo različne strategije konstruktivnega reševanja konfliktov in uravnavanja motečega vedenja otrok. Na primerih dobrih praks vam bomo predstavili učinkovite načine vključevanja različnih otrok, spodbujanja sodelovanja med otroki in v kolektivu, oblikovanja učečih se skupnosti v oddelku in kolektivu šole/vrtca ter odpiranja in povezovanja šol/vrtcev navzven, v svoje lokalno okolje.

 

Vsebina:

1. Spoštljiva komunikacija v vrtcu in šoli
2. Vodenje sodelovalnih interakcij v oddelku
3. Pomen konfliktov za individualni razvoj in medosebne odnose
4. Strategije reševanja konfliktnih situacij
5. Kultura šole in razredna klima
6. Oblikovanje inkluzivnega učnega okolja
7. Partnerstvo šole/vrtca s družinami
8. Sodelovanje šole/vrtca z lokalno skupnostjo

 

 

1. Spoštljiva komunikacija v vrtcu in šoli. Predstavili vam bomo različne načine komunikacije v medosebnih in skupinskih interakcijah in njihove učinke, tako za razumevanje sporočila, kot tudi čustveno doživljanje, samopodobo in medsebojno odzivanje sogovorcev. Spoznali boste učinkovite komunikacijske strategije za doseganje učnih in socialnih ciljev pri pouku. Kako izreči pohvalo in kritiko otrokom/učencem/dijakom? Kako spodbuditi socialno zaželeno vedenje v oddelku? Kako vzpostaviti avtoriteto učitelja/vzgojitelja in spodbuditi spoštljiv odnos otrok do učitelja/vzgojitelja? Preskusili se boste v spretnostih oblikovanja besednih izjav, da bi v odnosih z otroki/učenci/dijaki in s kolegi okrepili medsebojno spoštovanje, izrazili naklonjenost in sprejemanje individualnih razlik ter ohranili osebno dostojanstvo sogovornika, četudi se z njim ne strinjate.


2. Vodenje sodelovalnih interakcij v oddelku. Seznanili se boste s sodobnimi pristopi vodenja skupinskih interakcij in strategijami učenja socialnih veščin otrok in mladostnikov. Preizkusili boste različne načine spodbujanja učencev k medsebojnemu sodelovanju. Spoznali boste tudi nekatere učinkovite strategije za preprečevanje zavračanja in izključevanja med vrstniki. Zvedeli boste, kako spodbuditi in voditi dialog med učenci v razredu, med učenci in učitelji in med učitelji na šoli.


3. Pomen konfliktov za individualni razvoj in medosebne odnose. Konflikti so sestavni del vsakdanjega življenja in so tudi pomemben vir kognitivnega in socialnega razvoja otrok, mladostnikov in odraslih. Pogledali si bomo različne situacije v šoli, v katerih lahko vzniknejo konflikti, tako osebni kot tudi v medosebnih odnosih, v razredu in med skupinami. Spodbudili bomo razmišljanje o mnogoterih izvorih konfliktov, npr. zaradi razlik v stališčih, mnenjih, svetovnem nazoru, sposobnostih, interesih, socialnem in kulturnem ozadju med posamezniki. Spoznali boste, kakšne posledice imajo lahko različni načini soočanja s konflikti za posameznikov razvoj, medosebne odnose in dinamiko v skupini.


4. Strategije reševanja konfliktnih situacij.Spoznali boste različne strategije reševanja konfliktov glede na njihovo naravo in situacijo pojavljanja. Preizkusili boste posamezne strategije in presojali njihovo učinkovitost in primernost za pedagoško prakso z otroki na različnih razvojnih stopnjah. Pri tem se bomo osredotočili na ključno vlogo učitelja kot moderatorja pri reševanju konfliktov med otroki/mladostniki v šoli. Spoznali boste tudi različne načine odzivanja na moteče vedenje v oddelku in pristope k uravnavanju discipline v razredu, ki bodo hkrati spodbudno prispevali k razvoju moralne samopodobe otrok in krepili njihov notranji nadzor nad vedenjem in učenjem. Predstavili vam bomo nekaj primerov za obvladovanje medskupinskih konfliktov v šoli/vrtcu in oblikovanje skupne pripadnosti oddelku oz. šoli/vrtcu.


5. Kultura šole in razredna klima.Spoznali boste, kaj označuje kulturo šole/vrtca in kako nam kroji vsakdanje življenje in obnašanje vseh, tako otrok kot učiteljev/vzgojiteljev. Kako postavljene skupne vrednote šole/vrtca ter subjektivna prepričanja učiteljev vplivajo na vedenje in učenje? Zakaj je pomembna dobra klima na šoli, v vrtcu in v oddelku? Kako lahko zaupni in spoštljivi medosebni odnosi v šoli/vrtcu/v skupini prispevajo k individualnemu razvoju, socialnemu prilagajanju in učenju otrok in mladostnikov? Razmišljali bomo o možnih načinih vodenja in usmerjanja medsebojnih interakcij na šoli, da bi zagotovili spoštovanje mnogoterih individualnih in socialnih razlik med otroki/mladostniki in spodbudili vključevanje vseh v skupne dejavnosti in tako krepili medsebojno povezanost v skupini in pripadnost šoli/vrtcu.


6. Oblikovanje inkluzivnega učnega okolja.Spoznali boste različne pedagoške pristope za oblikovanje kakovostnega inkluzivnega učnega okolja, v katerem med otroki/učenci in učitelji/vzgojitelji vlada medsebojno spoštovanje in razumevanje, zaupanje in vzajemna podpora, ki je obenem ugodna podlaga za učenje in individualni razvoj. Pri tem bomo pozornost namenili razlikam med uresničevanjem konceptov inkluzije in integracije v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Predstavili vam bomo primerne strategije, tehnike in dejavnosti, s katerimi boste lahko v oddelkih spodbujali vključevanje različnih otrok in usmerjali njihovo medsebojno sprejemanje in sodelovanje pri učenju ter krepili njihovo učno motivacijo. Spoznali boste ključne elemente oblikovanja učečih se skupnosti v oddelku oz. v kolektivu šole/vrtca.


7. Partnerstvo šole/vrtca s družinami.Sodelovanje šole/vrtca s starši je nujno za učinkovito vzgojno-izobraževalno delo. Vse šole in vrtci komunicirajo s starši, vendar na različne načine in različno pogosto. Predstavili vam bomo različne modele sodelovanja šole s starši oz. družinami. Razmišljali bomo o vlogi družine in širše socialne mreže otroka v socialnem prilagajanju v šoli/vrtcu in njihovi učni uspešnosti. Predstavili vam bomo različne pristope k vzpostavljanju partnerstva šole/vrtca z družinami. Pri tem bomo osvetlili pomen skupne odgovornosti pedagoških delavcev in staršev/družine za vzgojo in izobraževanje otrok.


8. Sodelovanje šole/vrtca z lokalno skupnostjo. Razmišljali bomo o pomenu sodelovanja šole/vrtca z družinami in drugimi organizacijami in institucijami v lokalnem okolju. Medsebojna komunikacija med različnimi socialnimi okolji, v katere se pri različnih dejavnostih vključujejo otroci, je pomembna za oblikovanje primernih razvojnih spodbud in uresničevanje skupnih vzgojnih ciljev. Predstavili vam bomo primere dobrih praks sodelovanja med šolo/vrtcem, družinami in nevladnimi organizacijami, ki se povezujejo pri doseganju učnih in socialnih ciljev, predvsem pri deli s socialno in kulturno ogroženimi otroki. Skupaj bomo načrtovali strategijo sodelovanja šole z različnimi deležniki v lokalni skupnosti, ki vzpostavlja »odprte šole«.

 

Koordinatorki: dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut, in Petra Zgonec, Pedagoški inštitut

Izvajalke:
Andreja Babič (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka)
Petra Bozovičar (Pedagoški inštitut)
Sanja Ćorić (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka)
dr. Alenka Gril (Pedagoški inštitut)
dr. Jerneja Jager (Pedagoški inštitut)
dr. Katja Jeznik (Zavod Petida)
Suzana Kocjančič (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka)
mag. Petra Kurnjek Hrnčič (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka)
Mateja Mlinar (Pedagoški inštitut)
mag. Mateja Režek (Pedagoški inštitut)
dr. Tina Rutar Leban (Pedagoški inštitut)
Darja Štirn (Zavod Petida)
dr. Petra Štirn Janota (Zavod Petida)
dr. Tamara Velikonja (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka)
dr. Vida Vončina Vodeb (Pedagoški inštitut, zunanja sodelavka)
Petra Zgonec (Pedagoški inštitut)
dr. Janja Žmavc (Pedagoški inštitut)